Algemene Voorwaarden

Laats aangepast op: 1 juli 2014

Algemeen

Door het bezoeken van www.dierennetwerk.nl ("Website") gaat u ("Gebruiker") akkoord met de Algemene Voorwaarden. Door het plaatsen van een oproep geeft de Gebruiker te kennen met de Algemene Voowaarden akkoord te gaan. MicroNetworks ("μNetworks"), eigenaar en beheerder van de Website, behoudt zich het recht voor haar Algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Algemene regels

  • Een oproep moet voldoen aan de Nederlandse Wet.
  • Per oproep wordt er één dienst geleverd.
  • Een oproep is in het Engels of Nederlands.
  • Een oproep is in de juiste rubriek geplaats.
  • Teksten en titels van een oproep mogen niet misleidend of onjuist zijn.
  • Een oproep mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten.
  • Elk invulveld moet enkel inhoud bevatten waarvoor dit invoerveld bedoel is.
  • Het plaatsen van een oproep voor het promoten van een bedrijf is niet toegestaan.

Minderjarigen

Het is niet toegestaan voor een minderjarige een oproep te plaatsen zonder daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst op de Website, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van μNetworks. μNetworks houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie het Privacybeleid. μNetworks respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. μNetworks maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Gebruik

Het is niet toegestaan de inhoud van de Website te kopieeren, te reproduceeren en/of openbaar te maken. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere Gebruikers te verzamelen en/of te benaderen voor eigen producten en/of diensten Op alle gegeven van deze Website rust het databankrecht.

Inhoud

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen μNetworks en een klant komt tot stand nadat een oproep is geplaatst door het klikken op de button "Plaats oproep". μNetworks behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een oproep niet te accepteren. μNetworks mag bij het niet voldoen van de Wet, de Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid de oproep verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Auteursrecht

Het auteursrecht op afbeeldingen en teksten geplaats door de Gebruiker worden niet overgedragen aan μNetworks.

Overmacht

μNetworks is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van μNetworks alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

μNetworks behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is μNetworks gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien μNetworks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

Indien wettelijk toegestaan, is μNetworks niet verantwoordelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van μNetworks voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de services.

In alle gevallen is μNetworks en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

Overige bepalingen

Indien de bepalingen gesteld in de Algemene Voorwaarden niet worden afgedwongen, behoud de μNetworks het recht op een later tijdstip dit recht alsnog af te dwingen. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen μNetworks en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij μNetworks er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.